Advance Siam Tech Co., Ltd

English
English

บริษัท แอดวานซ์ ไซแอม เทค จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2540 ดำเนินธุรกิจนำเข้าเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ทางด้านงานอุตสาหกรรม การวัดและวิเคราะห์งานบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Predictive Maintenance) การให้คำปรึกษาและติดตั้งระบบป้องกันเครื่องจักรเสียหายหรือหยุดเดินกระทันหัน โดยใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อวิเคราะห์สภาพของเครื่องจักรที่กำลังเดินอยู่ ลดเวลาหยุดเดินเครื่องจักร เพื่อเพิ่มกำลังผลิต เพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ลดการสูญเสีย อาทิเช่น เครื่องมือวิเคราะห์การสั่นสะเทือนเครื่องจักร เครื่องมือวิเคราะห์สภาพมอเตอร์ เครื่องมือตั้งศูนย์เพลา เครื่องมือตั้ง Alignment เพลาและสายพาน กล้องถ่ายภาพความร้อนของเครื่องจักรและท่อถังร้อนเย็นเพื่อหาจุดเสื่อมของฉนวน เครื่องมือวิเคราะห์เสียงอัลตราซาวน์ เครื่องมือวัดความแข็งความหนารอยร้าว อุปกรณ์ตรวจป้องกันเครื่องจักรเสียหายจากปัญหาการสั่นสะเทือน เครื่องมือวัดอุณหภูมิ เครื่องมือวัดอัตราการไหลแบบไม่เจาะท่อหรือเจาะติดตั้งถาวร เครื่องวิเคราะห์น้ำ ก๊าซ เสียง เป็นต้น

ด้วยตระหนักดีว่าคุณภาพของเครื่องมือวัดมีผลต่อกระบวนการผลิต คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และความปลอดภัยของลูกค้า ทางบริษัทฯจึงได้พิจารณาคัดเลือกเฉพาะแต่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมาให้บริการ เช่น ผลิตภัณฑ์ Entek-Rockwell, PdMA, Pruftechnik, IRISYS, UE Systems, IRD Balancing, Flexim, Wilcoxon, Sensonics, CEC, Monarch Instrument, Siemens, A&D, Danatronics, KSR Kluber, Kansai เป็นต้น

เพื่อความสะดวกทางบริษัทฯ ได้จัดกลุ่มสินค้าที่ให้บริการเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่

1) เครื่องมือวัดสำหรับงานบำรุงรักษาเชิงวิเคราะห์สภาพ (Predictive Maintenance Tools)

2) เครื่องมือวัดแบบพกพาสำหรับอุตสหกรรมทั่วไป (Portable Measuring Instrument)

3) เครื่องมือวัดที่ติดตั้งในสายการผลิตสำหรับอุตสหกรรมทั่วไป (Inline Measuring & Control Instrument)

ซึ่งครื่องมือวัดและอุปกรณ์ที่บริษัทให้บริการดังกล่าวสามารถใช้ในงานต่างๆได้หลากหลาย เช่น งานบำรุงรักษาเชิงวิเคราะห์ งานในกระบวนการผลิต งานในห้องทดลอง งานควบคุมและประกันคุณภาพ และงานทางด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านระบบการบริหารคุณภาพ เราตระหนักดีว่า “คุณภาพ” มีความสำคัญต่อความสำเร็จของลูกค้า ดังนั้นบริษัท แอดวานซ์ ไซแอม เทค จำกัด จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบคุณภาพและกำลังดำเนินการในขั้นสุดท้ายเพื่อได้รับการรับรองคุณภาพด้านระบบการบริหารจัดการ ISO 9001:2008 ภายในเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2553

เอาใจลูกค้ามาใส่ใจเรา ใส่ใจคุณภาพของงาน ร่วมพัฒนาและปรับปรุง“ คือ วัฒนธรรมองค์กรที่พวกเราชาว AST ตระหนัก ให้ความสำคัญและปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมในการทำงาน การให้บริการลูกค้า อย่างต่อเนื่องตลอดไป

เอาใจลูกค้ามาใส่ใจเรา คือ การรับฟังปัญหาและความต้องการของลูกค้า ตระหนักว่าปัญหาของลูกค้าคือปัญหาของเรา พยายามเข้าใจและให้ความช่วยเหลือลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ มีความมุ่งมั่นให้บริการอย่างดีเยี่ยมเพื่อให้ลูกค้าคิดถึงเราในด้านบริการที่ดีตลอดเวลา

ใส่ใจในคุณภาพของงาน คือ การทำงานให้มีคุณภาพดีที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ โดยยึดหลัก ความถูกต้อง รวดเร็ว สวยงาม ใส่ใจในรายละเอียดของงาน มีความรอบคอบ รวมทั้งคิดและปรับปรุงงานที่ทำให้มีคุณภาพดีขึ้นอยู่เสมอ

ร่วมพัฒนาและปรับปรุง คือ ร่วมกับลูกค้าในการมองภาพของผลงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการอย่างแท้จริงหรือไม่ หากยังไม่สามารถบรรลุได้ตามที่หวัง ก็จะต้องร่วมมือกันเพิ่มเติมประสิทธิภาพในทุกๆด้าน แม้แต่กระทั่งการเปลี่ยนแปลงระบบที่ติดตั้งหรือจำหน่ายไปแล้วก็ตาม

จากประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ด้านระบบ Predictive Maintenance พวกเราชาว เอ เอส ที ทุกคน มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะใช้ประสบการณ์และความรู้ที่สั่งสมมาให้บริการลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ มุ่งมั่นที่จะให้บริการอย่างมีคุณภาพ รักษาคำมั่นสัญญาต่อลูกค้า รวมทั้งพัฒนาระบบคุณภาพและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

Copyright © Advance Siam Tech Co., Ltd. — All rights reserved.